Ješiva pro miliony žáků

4. únor 2024

Online digitální knihovna židovských náboženských textů Sefaria nabízí dosud nejúplnější seznámení s texty judaismu.

Židé jsou mnohdy nazýváni národem knihy. Knihou se míní Tóra – biblických Pět knih Mojžíšových – a v širším slova smyslu celá hebrejská Bible. Tato Tóra i nábožensko-právní, etický a legendární komentář k ní zvaný Talmud vstoupily alespoň svými názvy i do širšího povědomí. Z hlediska mnohatisícileté židovské náboženské tradice jsou však Tóra a Talmud jen pouhým kmenem stromu s nesmírně košatou korunou. Každá jeho větev, každý jeho list tomuto stromu dávaly a jako další výklad či komentář dávají stále bohatší růst.

Takovým stromem, dosud nejúplnější knihovnou pro studium židovských náboženských textů, se stal americký portál Sefaria. Sefer znamená hebrejsky kniha a těch knih a souvisejících děl, s nimiž se je možno na Sefarii online seznámit, je více než 3.300.

Sefaria má své počátky v roce 2011 a dnes je možno na tomto portálu studovat v originální hebrejštině či aramejštině nebo s překladem do 13 jazyků v celkem 14 oddílech. Kromě hebrejské Bible včetně alternativních překladů do angličtiny i dalších jazyků a 63 traktátů Talmudu lze například bádat v částech věnovaných midraši, liturgii a kabale stejně jako v oddílech o chasidismu, etice či responsích. Samostatně jsou pak zastoupeny i odkazy na slovníky, gramatiku a encyklopedie od středověku do současnosti, přičemž novodobé judaisticky významné texty jsou průběžně doplňovány.

Mnohá přeložená díla židovské náboženské tradice již byla samozřejmě publikována dříve. Významným knižním i online zdrojem je stále izraelská 26svazková Encyclopadeia Judaica. Až se Sefarií však studium judaismu vstoupilo do digitální éry naplno. Podle statistik její portál měsíčně navštíví na 700.000 zájemců ze stovek míst celého světa. Zdaleka se přitom nejedná jen o ortodoxní studenty židovských náboženských škol ješiv. Sefaria otevírá tradiční židovské vzdělání každému, kdo projeví zájem, a tak nesmírně přispívá k jeho demokratizaci. Na základě historických pramenů pak demytizuje tam, kde snad o povaze judaismu panovaly dohady.

Sefaria také není jen knihovnou. Odkazuje na souvislosti mezi texty, což vítají nejen ti, kdo s nimi zatím nemají zkušenost.

Celá činnost je to naprosto nezištná, odkázaná na dárcovství. Nehledě na to Sefaria nejenže umožňuje volný přístup a kopírování textů, ale v maximální míře nabízí bezplatné licence k využívání celých databází pro výzkum a projekty dalších subjektů.

Talmud zaznamenává příběh o učenci z 1. století rabi Eleazaru ben Azarjovi, který nechal do studovny připadat 400 lavic, aby mohl přivítat více studentů. Portál Sefaria má zásluhu na tom, že ve své studovně má místo pro miliony žáků.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Související