Posvátné město Jeruzalém

9. květen 2021

Na zítřejší den připadá podle hebrejského kalendáře Den Jeruzaléma. Čím je pro Židy tak zvláštní?

Jedinečnost Jeruzaléma dokládá již nejstarší židovské písemnictví. Žalmista jej nazývá „místem dokonalé krásy“ a Talmud hovoří ještě vzletněji. Jak praví, „zemi se dostalo deseti stupňů krásy, z nichž plných devět připadlo na Jeruzalém“. Krása přitom byla vždy chápána i ve smyslu etickém.

Prorok Zachariáš připomíná Jeruzalém jako „město pravdy“, prorok Izajáš jako „město věrné“. „Ze Sionu vyjde Tóra a z Jeruzaléma Boží slovo,“ praví též a dílo staré židovské exegeze Midraš raba navazuje, že tehdy se Jeruzalém stane „hlavním městem světa“.

V hebrejské Bibli je Jeruzalém zmíněn 750krát. Jeho jiné označení, Sion, se přitom v hebrejské části Bible objevuje 180krát a našli bychom zde i množství odkazů na Jeruzalém coby „město Davidovo“. A kdo by v židovském prostředí neznal každoroční vyznání při svátku Pesach – „příští rok v Jeruzalémě“, které po staletí provázelo židovské obce v jejich rozptýlení.

Význam Jeruzaléma se odráží i v křesťanském Novém zákoně – zde se o něm hovoří více než 150krát – a k Jeruzalému se vztahuje i islám. V tomto případě mu však jeho náboženská literatura připisuje podstatně menší význam než obě starší monoteistická vyznání. V Koránu není Jeruzalém zmíněn ani jednou a pro vyznavače proroka Mohameda představuje nejsvětější město až po Mekce a Medíně.

Jeruzalém vždy obklopovalo zvláštní ovzduší, ať již co se týče existence fyzické nebo duchovní, ale v poválečných dějinách je, žel, znám především jako místo vyhrocených neshod v židovsko-arabském spolužití. Jaký paradox, jestliže si uvědomíme, že hebrejský název města Jerušalajim by se dal přeložit jako „město míru“! Pod izraelskou svrchovaností je Jeruzalém plně od šestidenní války v červnu 1967 a jako takový je otevřen jak judaismu, tak křesťanství a islámu. Jejich posvátná místa požívají ve městě plné ochrany a jsou ve správě křesťanských a muslimských autorit. Co však naplat, spor o Jeruzalém má ve své podstatě politickou povahu.

Arabský nárok na něj jako státní politické a správní centrum přitom trvá poměrně krátce. Odvozuje se od jordánské správy východní části města v letech 1948–1967 v důsledku první arabsko-izraelské války. Naproti tomu pro židovský národ Jeruzalém představuje více než 3000 let trvající symbol. Židé zde byli stále přítomni, jenom oni učinili z Jeruzaléma hlavní město svého státního útvaru. Stalo se tak v minulosti a po mnoha staletích po vzniku Státu Izrael.

V dávných dobách byl Jeruzalém pro Židy místem chrámu. Posvátným místem nejen v náboženském smyslu však pro ně zůstal dodnes.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio