Pravidla soutěže „Natankujte zadarmo s Českým rozhlasem“

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  Termín trvání soutěže: od 1. září 2023 (5:00:01) do 30. září 2023 (18:59:59).

Soutěž probíhá na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu:

ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Do vysílání výše uvedených regionálních stanic ČRo budou v době konání soutěže zařazovány výherní zvuky, po jejichž zaznění mají účastníci za úkol dovolat se jako třetí v pořadí na studiovou linku dané regionální stanice. Třetí volající účastník získává poukázku na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč.

Výherní zvuk

Zvuk startování motoru a rozjezd automobilu s výzvou: „Právě teď můžete vyhrát poukaz na pohonné hmoty za tisíc korun. Volejte naši studiovou linku + číslo studiové linky dané regionální stanice ČRo.“ 

Počet výherních kol

Každá regionální stanice ČRo uskuteční v době konání soutěže nejméně 21, nejvíce však 22 výherních kol, časy jejich vysílání si regionální stanice určí samy. 

Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži „Natankujte zadarmo s Českým rozhlasem“ bude v každém soutěžním kole jedna poukázka na odběr pohonných hmot v hodnotě 1 000 Kč. Výhru lze uplatnit na čerpacích stanicích EuroOil na území České republiky. Seznam čerpacích stanic EuroOil najdou účastníci soutěže na internetových stránkách: https://www.ceproas.cz/eurooil/cerpaci-stanice

Pravidla pro manipulaci s výherní poukázkou:  

  1. Poukázka nesmí přijít do styku s magnetickým polem – došlo by ke zničení magnetického záznamu.
  2. Poukázka nesmí být vystavována vysokým teplotám – mohlo by dojít ke zdeformování a tím k znemožnění akceptace poukázky.
  3. U poukázky nesmí dojít k mechanickému poškození magnetického pruhu – došlo by k poškození důležitých záznamů v něm uvedených.

Předání výhry

Poukázka na odběr pohonných hmot v hodnotě 1 000 Kč bude výherci soutěže předána osobně v sídle dané regionální stanice ČRo na základě předložení platného průkazu totožnosti nebo zaslána poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem. 

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.