Přírodní památka Nemošická stráň leží přímo uprostřed továrního komplexu v Pardubicích

25. duben 2014
Procházka po Nemošické stráni podél Chrudimky

Přírodní památka Nemošická stráň vyhlášená roku 1982 představuje strmou, přibližně kilometr dlouhou opukovou stráň. Nachází se nad pravým břehem Chrudimky od Drozdic k Pardubicím a je typickou ukázkou říční terasy s dubohabrovým porostem. Listnatý háj tvoří převážně habr, jilm a javor babyka. Z křovin tu roste líska obecná, svída krvavá, brslen evropský a trnka obecná.

V podrostu lesa se pak nachází mnoho druhů rostlin, z nichž některé patří mezi ohrožené zvláště chráněné druhy, jako například lilie zlatohlavá, áron plamatý, prvosenka vyšší a sněženka podsněžník. V časném jaru je zem pokrytá také porosty dymnivky duté, sasanky hajní i pryskyřníkové, jaterníku podléšky, hluchavky žluté a lechy jarní.

Entomologové našli na Nemošické stráni také ohrožené druhy hmyzu – zejména ty, které ke svému životu potřebují staré a odumírající dřeviny, a tak se tu vyskytuje třeba zlatohlávek skvostný či střevlík Ulrichův.

Nemošická stráň - dymnivky

Nemošická stráň je také výjimečným hnízdištěm zpěvného ptactva, vidět je tu například slavík či krahujec obecný. Žijí tu ovšem i vzácní savci - netopýr vousatý nebo norník rudý a také několik druhů obojživelníků a plazů.

V přírodní rezervaci se samozřejmě nesmí poškozovat porost, rušit živočichy v jejich přirozeném vývoji, ani chodit mimo vyznačené cesty. Přesto je tato lokalita rájem pro lidi, kteří se mohou ocitnout v lůně přírody hned, jak vyjdou z továren, které stojí poblíž. Nemošická stráň je zároveň výchozím bodem pro delší výlety do okolních vesnic, které nabízejí i hospůdky s příjemným osvěžením.