Pravidla soutěže Hradozámecké léto

1. červen 2018

Prostudujte si podrobná pravidla soutěže Hradozámecké léto

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). 

Termín trvání soutěže: od 1. července 2018 do 2. září 2018. 

Účast v soutěži a princip soutěže 

Soutěž probíhá v pořadu Hradozámecké léto (od 8. července 2018 do 2. září 2018) a na webových stránkách www.hradozameckeleto.cz (od 1. července 2018 do 2. září 2018). 

Pořad Hradozámecké léto je vysílán regionálními stanicemi Českého rozhlasu následovně: 

premiéra každou neděli 13:04-14:00 (ČRo Plzeň; ČRo Sever; ČRo Liberec; ČRo Hradec Králové; ČRo Pardubice; ČRo Region; ČRo Vysočina; ČRo Olomouc; ČRo Ostrava; ČRo Brno; ČRo Zlín; ČRo České Budějovice) 

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „účastník“). 

Po dobu soutěže (od 1. července do 31. srpna 2018) bude v areálu vybraných památek ve správě NPÚ (jejich seznam je přílohou těchto pravidel) umístěna tabule s logem Hradozámeckého léta a informací o této soutěži (dále jen „tabule HZL“). Pořadatel si vyhrazuje právo v případě poškození tabuli HZL dočasně odstranit, takovéto odstranění nemá na průběh a dobu trvání soutěže žádný vliv.

Účastník se do soutěže přihlásí zasláním fotografie sebe (případně i svých rodinných příslušníků nebo dalších osob) s tabulí HZL. Pokud je na fotografii zachycena jakákoliv jiná osoba než účastník (odesílatel), musí účastník takovou osobu o záměru odeslat fotografii do soutěže předem informovat a získat k tomu její souhlas. Odesláním fotografie účastník pořadateli garantuje, že všechny osoby zachycené na fotografii byly o odeslání fotografie do soutěže předem informovány a že s tím souhlasí.  

Přihlášku (fotografii) lze do soutěže zaslat od 1. července 2018 do 31. srpna 2018 v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu hradozameckeleto@rozhlas.cz. E-mail s fotografií musí obsahovat také jméno a příjmení účastníka a jeho kontakt (e-mailovou adresu nebo telefonní číslo).

Každý účastník může z  památkového objektu ve správě NPÚ zapojeného do soutěže odeslat pouze jednu fotografii. Pokud jich účastník pošle více, bude do soutěže zařazena pouze jedna z nich.

Každou neděli od 8. července 2018 do 26. srpna 2018 v pořadu Hradozámecké léto vylosuje moderátor pořadu 10 výherců, kteří získají týdenní ceny – propagační předměty Hradozámeckého léta.  

Ve speciálním vydání pořadu Hradozámecké léto vysílaném dne 2. září 2018 moderátor vybere ze všech účastníků výherce hlavních cen:

1. cena – roční vstupenka (permanentka) pro dvě osoby do všech památek ve správě NPÚ na rok 2019 a digitální fotoaparát v hodnotě 6000 Kč
2. cena – večeře v jednom z památkových objektů ve správě NPÚ ve společnosti Nadi Konvalinkové a digitální fotoaparát v hodnotě 3000 Kč
3. cena – noční prohlídka jednoho z památkových objektů ve správě NPÚ s číší vína a digitální fotoaparát v hodnotě 3000 Kč

Každý účastník má nárok pouze na jednu výhru v průběhu soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k vylosování jiného výherce.

V pořadu Hradozámecké léto vysílá Český rozhlas také soutěžní otázku. Tato soutěž probíhá telefonicky (dále jen „telefonická soutěž“). V každém vydání pořadu je vyhlášena jedna vědomostní otázka. Vlastní soutěžní kolo probíhá tak, že moderátor pořadu položí posluchačům vědomostní otázku. Po vyhlášení otázky mohou účastníci soutěže volat na telefonní číslo 731 800 900 (cena 1 minuty je dle tarifu volajícího do sítě mobilního operátora O2 Czech Republic a. s.). V pořadí první volající je spojen s moderátorem, a pokud odpoví na danou vědomostní otázku správně, získává výhru v podobě digitálního fotoaparátu v hodnotě 3000 Kč. Pokud odpověď na položenou otázku není správná, možnost zúčastnit se soutěže má v pořadí druhý volající.

Předání výher  

Výhry budou výhercům předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. 

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele. 

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy a případné nedoručení registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení Pořadatele  

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. 

Finanční plnění výher není možné. 

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit. 

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu, na internetových stránkách pořadatele a na profilech pořadatele na sociálních sítích. 

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. 

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. 

Plné znění pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese www.hradozameckeleto.cz

Spustit audio

Spolupořadatel

Kalendář

Neděle 2. 9.
13:00–  14:00
Velké finále Hradozámeckého léta
Přímý přenos vyhlášení vítězů fotografické soutěže Hradozámeckého léta

Partneři