Jak se vypořádat se splaškovými vodami v místech, kde není veřejná kanalizace. Jsou řešením jímky na vyvážení a domácí čistírny?

25. duben 2023

I když kanalizace v městech a obcích postupně rostou, ne všude ještě máme možnost zaústit trubku z našich domků či rekreačních objektů přímo do těchto blahodárných sítí. Když však v takovém místě chceme přece jen stavět, co nám zbývá za možnosti, abychom splnili podmínky vodního zákona? V podstatě jsou jen dvě.

První cestou je vybudování jímky na vyvážení. Jímky, nebo jak se jim postaru říkalo žumpy, jsou bezodtokové nádrže s vhodnou kapacitou, pro daný objekt. Právě tato kapacita je jedním z důležitých parametrů. Počítá se z počtu obyvatel objektu. Pro jednu osobu by mělo být k dispozici minimálně 3 m³ zásobního prostoru. Čtyřčlenná rodina by měla mít u domu jímku o kapacitě cca 12 m³. V případě menší kapacity bude nutné jímku častěji vyvážet, což s sebou nese docela značné náklady.

Soutěžte o zahradní traktůrek Vari RL 120H v hodnotě 100 000 Kč!

Jímky mohou být vybudovány z betonu, který však musí být zatěsněn vhodným těsnícím materiálem. V některých případech se do betonového skeletu vkládá plastová jímka s veškerým příslušenstvím.

Existují i plastové samonosné jímky, které se mohou přímo vložit do vykopané jámy a zasypat vhodným materiálem. I zde je však nutné použití konzultovat s odborníky. Nestabilní jílovité půdy s velkými změnami objemu nebo skalnaté podloží, vyžaduje jiné typy než například lehká písčitá půda. Své zde hraje i hladina spodní vody a další aspekty.

Pokud budete stavět jímku na vyvážení, je nutné také zvážit, zda bude k jímce možné vůbec dojet vhodným fekálním vozem a zda je takový vůz v okolí vůbec k dispozici.

Poklop od septiku

Do odpadních jímek by neměly být svedeny dešťové vody z okapů nebo z prostranství. Jímku by brzy zaplnily a jejich vyvážení do čistíren odpadních vod je zbytečné a navíc i nevhodné. Dešťové vody lze řešit další jímkou a využít k zálivce nebo k použití jako užitkové vody v domácnosti.

Po dokončení žumpy musí proběhnout zkouška těsnosti. Zkoušku těsnosti může provést realizační firma dle normy ČSN. Princip této zkoušky spočívá v naplnění nádrže vodou a změření poklesu hladiny vody po 24 hodinách při zahrnutí vlivu srážek nebo odparu. Zápis o zkoušce po vás bude požadovat i stavební úřad, který tyto jímky povoluje.

Dalším dokladem, který budete potřebovat po dokončení a při užívání jímek, je potvrzení o odvozu a likvidaci příslušného množství odpadních vod (existují tabulky podle počtu osob, které jsou v tomto směru brány v potaz) na ČOV. Tyto doklady musíte mít k dispozici až dva roky dozadu a jste povinni je doložit v případě kontroly. Jímku nelze vyvážet například na pole, pokud k tomu není autorizovaná firma oprávněna a nevydá vám k tomu příslušný doklad.

Odvoz fekálií (ilustrační foto)

V minulosti hodně používané septiky s přepadem už v současné době budovat nelze, a tak jedinou další možností je stavba domácí čistírny odpadních vod. Na rozdíl od jímky, kterou povolí stavební úřad například v rámci povolení stavby celého domu, na ČOV musíte mít povolení od vodoprávního úřadu. Tím bývají většinou odbory Životního prostředí místně příslušných úřadu s rozšířenou působností.

Domácích ČOV je velké množství druhů a jejich vhodný výběr, kapacitu a řešení by měl navrhnout projektant. Obecně však lze říci, že čistírny jsou vhodné tam, kde je k dispozici vodní tok, do kterého lze zaústit odtok vody po přečištění. Existuje sice možnost vsaku těchto vod, nicméně podmínky pro toto řešení jsou velmi přísné, a také velmi rozdílné pro jednotlivé lokality. Dokonce existují taková místa, kde je tento způsob zcela vyloučen.

V odborné literatuře je dále uváděna možnost využití odpadních vod k zalévání zahrad. I tato varianta je omezena jen na některé typy čistíren a obecně se díky obsahu reziduí škodlivých látek i v přečištěné vodě nedoporučuje.

Zjistit informace se vyplatí

Důležitým aspektem stavby všech výše uvedených zařízení je skutečnost, že se vždy jedná o stavby dočasné, a to do doby výstavby veřejné kanalizace v dané lokalitě. Poté, co je uvedena do provozu, jsou majitelé nemovitosti ze zákona povinni se na tuto kanalizaci napojit. A to bez ohledu na to, jaké zařízení k likvidaci odpadních vod do té doby používali.

Před stavbou je tedy vhodné konzultovat vhodné a ekonomické řešení nejen na příslušném stavebním či vodoprávním odboru pověřené obce, ale i na obecním úřadu obce, kde se stavba nachází, nebo kde chcete stavět. Starosta či příslušný referent je většinou schopen říci, v jakém časovém horizontu, a zda vůbec, se v dané lokalitě uvažuje o výstavbě kanalizační sítě. Tyto konzultace mohou investorům ušetřit starosti i poměrně značné částky při rozhodování o nejvhodnějším řešení.

Spustit audio