Ortodoxní židovství na vzestupu

19. červen 2022

Londýnský Institut pro výzkum židovské politiky zveřejnil v květnu analýzu, jejíž závěry předjímají podstatné změny v podobě významných židovských obcí.

Analýza zevrubně mapuje populační trendy v zemích, v nichž jsou patrněji zastoupeny krajně ortodoxní židovské komunity. Hebrejsky se tito Židé, vnímaní též jako „ultraortodoxní“, nazývají charedim, což hebrejsky doslova znamená „úzkostliví“ ve smyslu důsledného dodržování náboženských příkazů Tóry a Talmudu. 

Charedim se považují za strážce odvěkých hodnot židovství a tomuto ideálu podřizují celý svůj život. Pro své okolí jsou dobře rozeznatelní již svým oblečením, ale to je jen vnějším výrazem jejich niterného postoje s upnutím se k náboženským textům. Těm se muži věnují v celoživotním studiu a z nich odvozená pravidla určují i povahu rodinného, profesního a komunitního života. Pro tento postoj charedim vyžadují naprostý respekt, ale na druhou stranu jej nikomu nevnucují.

Z hlediska nábožensky liberálních Židů, nemluvě o těch sekulárních, představují charedim uzavřená, od světských záležitostí odloučená společenství. Právě z tohoto hlediska je podstatné, že analýza Institutu pro výzkum židovské politiky předvídá významný nárůst jejich počtu.

Zatímco dnes se k charedim hlásí na 2 100 000 osob z přibližně 15 000 000 Židů ve světě, podle zprávy londýnského institutu se počet charedim do roku 2040 zdvojnásobí. Současný přírůstek židovské populace ve světě totiž připadá až z 80 procent právě na charedim, kteří se navíc v průměru dožívají velmi vysokého věku. Podle statistik přitom svá společenství zpravidla neopouštějí.

Převážná většina charedim – přibližně 92 procent – žije v Izraeli a ve Spojených státech. V Evropě tvoří mezi Židy asi 5 procent, zatímco na Latinskou Ameriku, Jižní Afriku, Kanadu a Austrálii připadají zbývající 3 procenta.

Podíváme-li se pak zvlášť na Evropu, nejvíce takto orientovaných Židů zde žije ve Velké Británii – s počtem 75 000 představují čtvrtinu ostrovní židovské populace. Patrná je také přítomnost charedim ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu a Rakousku. Zpráva Institutu pro výzkum židovské politiky současně zaznamenává společenství charedim v ještě dalších osmi evropských zemích, ale Česká republika mezi nimi není, i když jedno, byť velmi malé, židovské vyhraněně ortodoxní společenství existuje i u nás: je jím pražský Chabad, pokračovatel tradice lubavičských chasidů.

Sílící podíl charedim přináší již dnes do života židovských komunit nové skutečnosti. Očekávaný vzestup fundamentální zbožnosti se pak ještě více odrazí v politické, sociálně-ekonomické i vzdělávací oblasti, a to především v Izraeli, kde již žije na 1 200 000 těchto Židů. Mimo Izrael pak nárůst krajně náboženské ortodoxie dozajista ovlivní obecný náhled veřejnosti na židovská společenství. Panuje přitom obava, že nikoliv k většímu pochopení.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio