Oskar Donath zasvětil svůj život české židovské literatuře

10. duben 2022

Tento čtvrtek 14. dubna uplyne 140 let od narození Oskara Donatha; literárního a kulturního historika, který u nás usiloval o harmonické soužití Čechů, Židů a Němců.

Kdo chce pochopit historicky složité, a přitom blízké česko-německo-židovské vztahy na území Rakousko-Uherska a první Československé republiky, nemůže se vyhnout osobnosti Oskara Donatha. Dětství prožil ve venkovském prostředí v blízkosti Přerova, kde jeho ovdovělá matka vedla malý obchod. Po maturitě vystudoval na vídeňské univerzitě slavistiku a germanistiku a v dalších letech učil češtinu na německých středních školách na Moravě a v Praze.

Donath, hovořící stejně dobře německy jako česky, však nebyl jen úspěšným pedagogem, který pro své studenty vytvořil i učebnici české gramatiky, čítanky a rukověti literatury. Vědom si svého židovství programově vyhledával židovská témata v české literatuře a stal se jejich skvělým znalcem. V roce 1923 vydal svou stěžejní obsáhlou studii „Židé a židovství v 19. století – od Karla Hynka Máchy do Jaroslava Vrchlického“, na kterou o sedm let později navázal pokračováním s podtitulem „od Jaroslava Vrchlického do doby přítomné“.

V úvodu k tomuto dílu s působivě vykreslenými portréty domácích spisovatelů a jejich židovských motivů Oskar Donath vypsal své životní krédo: „Nám Židům nesmí býti lhostejné, jak o nás soudí národ, mezi nímž žijeme a s nímž jsme ve stálém styku. To však nepoznáváme jen z chování jedinců nebo celých skupin vůči nám, nýbrž z našeho obrazu, jenž se zrcadlí v literatuře. Budiž ukázáno, kolik Židé v té krátké době, co se hlásí k české kultuře, jí dali; že nejsou jen obdarovávanými, nýbrž i dárci.“

Oskar Donath následně vytvořil v samostatné knize i stručnější verzi studie pro německé čtenáře, když již předtím, jistě pod vlivem svého dětství, rovněž německy podrobněji zpracoval literární ztvárnění Židů na českém venkově.

Aktivní byl také jako publicista. V českých i německých odborných a popularizačních periodicích referoval o starších domácích židovských událostech a německé slavistice. V další části své tvorby pak věnoval pozornost dějinám českého židovského asimilačního hnutí, s nímž plně souzněl, ale respektoval i sionistické snažení. Symbolem nepodjatého vztahu k Židům se mu při tom stal prezident Masaryk, jak to doložil v zevrubné stati „Židé na Masarykově cestě životem“.

Oskar Donath, jehož 140. výročí narození si nyní připomínáme, zemřel v Praze ve svých 58 letech 20. srpna 1940. Dnes, kdy se české dějiny a literatura 19. a 20. století zdají být až do druhé světové války většinově neaktuální, Donathovo dílo připomíná, jak nepřehlédnutelná byla u nás židovská přítomnost v ještě historicky nepříliš vzdálené době. 

autor: Leo Pavlát
Spustit audio